Regulamin
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych przez Akademia Szkoleniowa ONE MORE TIME Adrian Sierżant z siedzibą w Poznaniu.
Dane:
ONE MORE TIME
Akademia Szkoleniowa One More Time Adrian Sierżant
Os. Rzeczypospolitej 87/8
61-392 Poznań
Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
Zgłoszenia udziału w szkoleniach należy dokonać w formie elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej Akademii: www.onemoretime.pl. Zapytania, wiadomości e-mail oraz rezerwacje telefoniczne lub przez Facebook nie są traktowane jako zgłoszenie.
Przesłanie zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem zgody na uwzględnienie akcesu w szkoleniu i tym samym zamówienia usługi szkoleniowej ONE MORE TIME. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Po wypełnieniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje drogą mailową wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a także wszelkie informacje dotyczące dalszych formalności związanych z procesem pełnej rejestracji.
W przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym Uczestnik otrzyma informację o zmianie statusu rejestracji w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym.
§ 2. REGULACJE FINANSOWE/REZYGNACJA Z UDZIAŁU
Po dokonaniu rejestracji na szkolenie i tym samym zamówienie usługi w ONE MORE TIME, uczestnik ma obowiązek dokonania zaliczki płatności wynoszącej 200zł w ciągu 24h na kurs "Trener Personalny + Specjalizacja" lub 100zł na pozostałe szkolenia. 
Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi prawo odstąpienia od niniejszej umowy na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia. 
W przypadku wpłaty zadatku na dane szkolenie w ciągu 24h od daty rejestracji, pozostała opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna zostać uregulowana najpóźniej do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
W przypadku braku odnotowania płatności za zamówioną usługę w ciągu 24h od daty rejestracji, faktura/faktura pro forma zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych.
Uczestnik otrzyma fakturę/fakturę pro forma na adres e-mail oraz w dniu szkolenia po dotarciu na miejsce szkolenia w formie papierowej.
Brak uiszczenia wpłaty i niewzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
Odwołanie zgłoszenia na szkolenie po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem kosztu zadatku określonego w każdym szkoleniu. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia osoba zgłoszona ponosi 100% ceny szkolenia.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy w każdym przypadku złożyć taką rezygnację w ONE MORE TIME w formie pisemnej (drogą e-mailową). Rezygnacja telefoniczna bądź przez SMS nie zostanie uwzględniona.
Zadatek nie podlega zwrotowi.
W przypadku dokonania pełnej opłaty za szkolenie oraz zgłoszeniu rezygnacji w terminie powyżej 14 dni od planowej daty szkolenia, zwrot potrącony o wartość zadatku dokonywany jest na koniec bieżącego miesiąca.
Uczestnikowi przysługuje możliwość zmiany szkolenia oraz przeksięgowania wpłaconej kwoty w terminie do 14 dni przed planowaną data rozpoczęcia kursu. W sytuacji, kiedy termin nie zostanie zachowany, nie przysługuje możliwość zmiany szkolenia lub rezygnacji/otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty.
W przypadku szkoleń odwołanych/przeniesionych na inny termin przez organizatora, uczestnik może otrzymać zwrot wpłaconej kwoty lub przeksięgować wpłatę na poczet innego szkolenia/innego terminu szkolenia.
W opłacie za szkolenia zawarte są koszty materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.
Za wystawienie duplikatu certyfikatu lub certyfikatu w j. angielskim pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.
W przypadku nieodebrania przesyłki pocztowej, koszt ponownego wysłania ponosi Uczestnik.
§ 3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
ONE MORE TIME zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia lub eventu z ważnego powodu lub z przyczyn niezależnych od Akademii. Osoby, które zgłosiły swój udział w takim szkoleniu lub evencie, zostaną niezwłocznie powiadomione o takiej sytuacji. Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny numer telefonu, pod którym jest osiągalny w sytuacjach pilnych (odwołanie, zmiana terminu szkolenia lub eventu itd.).
Dział obsługi klienta udziela odpowiedzi na wiadomości mailowe w ciągu 3 dni roboczych.
Uczestnik może skorzystać jednocześnie tylko z jednej oferty promocyjnej (promocje nie łączą się).
Materiały szkoleniowe są wydawane Uczestnikom pierwszego dnia szkolenia lub eventu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich publikacji wręczonych uczestnikom w ramach szkoleń oraz eventów zachowuje ONE MORE TIME, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu ONE MORE TIME. W przypadku naruszenia tego postanowienia ONE MORE TIME może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 5.000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez ONE MORE TIME przekraczają wysokość kary umownej.
Wykonywanie nagrań wideo: nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas eventów i szkoleń jest zabronione, chyba że Uczestnik otrzyma wcześniej zgodę od ONE MORE TIME. ONE MORE TIME może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu lub evencie wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że ONE MORE TIME nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez ONE MORE TIME. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem eventu lub szkolenia.
Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia Usług okaże się niemożliwe do zrealizowania, nie narusza to ważności innych postanowień. Miejscem rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunku umownego pomiędzy ONE MORE TIME a Uczestnikiem jest właściwy sąd w Poznaniu.
§ 4. ZGODY
Uczestnik, akceptując Regulamin ogólny podczas rejestracji wyraża zgodę na:
otrzymywanie faktur, faktur pro forma, faktur korygujących oraz duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 n. 1. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j), od firmy ONE MORE TIME. Jednocześnie w zgłoszeniu wskazuje adres e-mail do otrzymywania faktur przesłanych w formie elektronicznej.
przetwarzanie swoich danych osobowych przez ONE MORE TIME w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn.10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnik wie, że ma pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
otrzymywanie informacji handlowych od ONE MORE TIME na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
Dane uczestników będą wykorzystane przez ONE MORE TIME wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)
§ 5. REKLAMACJE
Zasady składania reklamacji:
  1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy info@onemoretime.pl, w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
  3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy/imię i nazwisko uczestnika, telefon, adres mailowy), termin oraz nazwę szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
  4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od ONE MORE TIME.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej.
Regulamin jest częścią zawieranej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie składania zapisu przez Uczestnika na Kurs lub Szkolenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na Stronie internetowej. Zapisy na Kursy lub Szkolenia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zapisu na Kurs, lub Szkolenie. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Uczestników, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.
Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2019r.