wyślij
wyślij
Wiadomość została wysłana - dziękujemy!
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Napisz do nas

Akademia Szkoleniowa
One More Time
www.onemoretime.pl
tel. +48 664 012 727
email: info@onemoretime.pl

 OneMoreTime1

 onemoretime1official

Klikając przycisk "wyślij" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych oraz akceptujesz warunki

regulaminu

Regulamin

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych przez Akademia Szkoleniowa ONE MORE TIME Adrian Sierżant z siedzibą w Poznaniu.

Dane:

ONE MORE TIME

Akademia Szkoleniowa One More Time Adrian Sierżant

Os. Rzeczypospolitej 87/8

61-392 Poznań

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

Zgłoszenia udziału w szkoleniach należy dokonać w formie elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej Akademii: www.onemoretime.pl. Zapytania, wiadomości e-mail oraz rezerwacje telefoniczne lub przez Facebook nie są traktowane jako zgłoszenie.

Przesłanie zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem zgody na uwzględnienie akcesu w szkoleniu i tym samym zamówienia usługi szkoleniowej ONE MORE TIME. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Po wypełnieniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje drogą mailową wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a także wszelkie informacje dotyczące dalszych formalności związanych z procesem pełnej rejestracji.

W przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym Uczestnik otrzyma informację o zmianie statusu rejestracji w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym.

 

§ 2. REGULACJE FINANSOWE/REZYGNACJA Z UDZIAŁU

Po dokonaniu rejestracji na szkolenie i tym samym zamówienie usługi w ONE MORE TIME, uczestnik ma obowiązek dokonania zaliczki płatności wynoszącej 200zł w ciągu 24h na kurs "Trener Personalny + Specjalizacja" lub 100zł na pozostałe szkolenia. 

Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi prawo odstąpienia od niniejszej umowy na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia. 

W przypadku wpłaty zadatku na dane szkolenie w ciągu 24h od daty rejestracji, pozostała opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna zostać uregulowana najpóźniej do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku braku odnotowania płatności za zamówioną usługę w ciągu 24h od daty rejestracji, faktura/faktura pro forma zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych.

Uczestnik otrzyma fakturę/fakturę pro forma na adres e-mail oraz w dniu szkolenia po dotarciu na miejsce szkolenia w formie papierowej.

Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Odwołanie zgłoszenia na szkolenie po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem kosztu zadatku określonego w każdym szkoleniu. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia osoba zgłoszona ponosi 100% ceny szkolenia.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy w każdym przypadku złożyć taką rezygnację w ONE MORE TIME w formie pisemnej (drogą e-mailową). Rezygnacja telefoniczna bądź przez SMS nie zostanie uwzględniona.

Zadatek nie podlega zwrotowi.

W przypadku dokonania pełnej opłaty za szkolenie oraz zgłoszeniu rezygnacji w terminie powyżej 14 dni od planowej daty szkolenia, zwrot potrącony o wartość zadatku dokonywany jest na koniec bieżącego miesiąca.

Uczestnikowi przysługuje możliwość zmiany szkolenia oraz przeksięgowania wpłaconej kwoty w terminie do 14 dni przed planowaną data rozpoczęcia kursu. W sytuacji, kiedy termin nie zostanie zachowany, nie przysługuje możliwość zmiany szkolenia lub rezygnacji/otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty.

W przypadku szkoleń odwołanych/przeniesionych na inny termin przez organizatora, uczestnik może otrzymać zwrot wpłaconej kwoty lub przeksięgować wpłatę na poczet innego szkolenia/innego terminu szkolenia.

W opłacie za szkolenia zawarte są koszty materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.

Za wystawienie duplikatu certyfikatu lub certyfikatu w j. angielskim pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.

W przypadku nieodebrania przesyłki pocztowej, koszt ponownego wysłania ponosi Uczestnik.

 

§ 3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

ONE MORE TIME zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia lub eventu z ważnego powodu lub z przyczyn niezależnych od Akademii. Osoby, które zgłosiły swój udział w takim szkoleniu lub evencie, zostaną niezwłocznie powiadomione o takiej sytuacji. Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny numer telefonu, pod którym jest osiągalny w sytuacjach pilnych (odwołanie, zmiana terminu szkolenia lub eventu itd.).

Dział obsługi klienta udziela odpowiedzi na wiadomości mailowe w ciągu 3 dni roboczych.

Uczestnik może skorzystać jednocześnie tylko z jednej oferty promocyjnej (promocje nie łączą się).

Materiały szkoleniowe są wydawane Uczestnikom pierwszego dnia szkolenia lub eventu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich publikacji wręczonych uczestnikom w ramach szkoleń oraz eventów zachowuje ONE MORE TIME, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu ONE MORE TIME. W przypadku naruszenia tego postanowienia ONE MORE TIME może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 5.000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez ONE MORE TIME przekraczają wysokość kary umownej.

Wykonywanie nagrań wideo: nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas eventów i szkoleń jest zabronione chyba, że Uczestnik otrzyma wcześniej zgodę od ONE MORE TIME. ONE MORE TIME może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu lub evencie wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że ONE MORE TIME nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez ONE MORE TIME. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem eventu lub szkolenia.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia Usług okaże się niemożliwe do zrealizowania, nie narusza to ważności innych postanowień. Miejscem rozstrzygania sporów wynikłych z stosunku umownego pomiędzy ONE MORE TIME a Uczestnikiem jest właściwy sąd w Poznaniu.

 

§ 4. ZGODY

Uczestnik akceptując Regulamin ogólny podczas rejestracji wyraża zgodę na:

otrzymywanie faktur, faktur pro forma, faktur korygujących oraz duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 n. 1. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j), od firmy ONE MORE TIME. Jednocześnie w zgłoszeniu wskazuje adres e-mail do otrzymywania faktur przesłanych w formie elektronicznej.

przetwarzanie swoich danych osobowych przez ONE MORE TIME w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn.10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnik wie, że ma pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

otrzymywanie informacji handlowych od ONE MORE TIME na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

Dane uczestników będą wykorzystane przez ONE MORE TIME wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)

§ 5. REKLAMACJE

Zasady składania reklamacji:

1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy info@onemoretime.pl, w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy/imię i nazwisko uczestnika, telefon, adres mailowy), termin oraz nazwę szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.

4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od ONE MORE TIME.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej.

Regulamin jest częścią zawieranej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie składania zapisu przez Uczestnika na Kurs lub Szkolenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na Stronie internetowej. Zapisy na Kursy lub Szkolenia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zapisu na Kurs lub Szkolenie. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Uczestników, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2019r.